Chongqing Olympic Sports CenterChina

Chongqing Olympic Sports Center

  • Opened: -
  • Capacity: -
  • Capacity intl.: -
  • Owner: -
  • City: Chongqing
  • Country: China