Yemen vs. Palestine

1:2
Status: partially missing